Close

juni 13, 2022

Samspelets betydelse: En arbetsmodell som vi har övat på…

Vägledande samspel ser vi som ett givande sätt att knyta an till barnen och att ha fokus på samspelets betydelse. Det ger även möjligheter till att stärka barns delaktighet och inflytande i verksamheten.   (Programmet har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye vid Oslo Universitet- beskrivs i boken Trygg och lärande förskola)

Enligt denna arbetssätt har vi försökt att fokusera i vårt dagliga arbete med barnen på följande:

1. Visa positiva känslor – visa att vi tycker om barnen 

 • Se det unika hos varje barn och lyfta fram det.
 • Visa respekt och engagemang till varje barn. 
 • Visa positiva känslor, visa att vi tycker om barnet. 
 • Barnet är kompetent med eget värde.  

2. Visa följsamhet – vi följer barnets initiativ

 • Visa följsamhet, följer barnets initiativ.

3. Ha en god dialog med barnet – vi ska utbyta positiva känslor: 

 • Barnen ska bli lyssnade på, ska tas på allvar. 
 • Vi pedagoger med glädje och engagemang ”laddar” miljöerna i förskolan. 
 • Vi ska möta barnet med ett leende då vet det att det är accepterat, respekterat och kan känna sig nöjd och trygg. 

4.  Uppmuntra barnet och bekräfta barnet:

 • Att bli sedd och bekräftad är centralt genom hela livet. 
 • För att barnen ska utveckla en positiv självkänsla behöver de få pedagogens uppmuntran.
 • Bekräfta barnet och sätta ord på barnets känslor, sätta oss ner i dess höjd.

5. Samla uppmärksamhet och skapa ett gemensamt fokus: 

– Vi fångar upp barnets frågor och göranden och sätter ord på vad som händer. 

 • Ha god dialog med barnet, utbyta positiva känslor.
 • Vara öppen för barnets handlingar, förmedla glädje. 
 • Uppmuntra barnet och bekräfta barnet.
 • Barnet ska bli sedd och bekräftad. Vi ska ta barnets känslor på allvar och bekräfta dem. 
 • Barnet måste få hjälp med att uttrycka sina känslor. 
 • Pedagogen lyssnar och intresserar sig för vad barnet håller på med. 

6. Förklara och ge innehåll åt det som händer: – Vad är det här?

 • Sätta ord på det som händer, klä vardagen i ord och som pedagog visa engagemang för det man upplever tillsammans. 

7. Utvidga och berika barnets upplevelser genom jämförelser, förklaringar och berättelser – ” Hur och varför”

 • Barnen har många olika sätt att uttrycka sig och deras funderingar är en viktig grund i barns lärande. 
 • Reflektera över  barns olika uttryckssätt får vi möjligheten till att förstå vad barns värld och förklara det som sker i större sammanhang.
 • Det som sker i mötet mellan barn och pedagogen som blir avgörande för vad barnet kommer att lära sig.