Close

Pedagogik

Ett grundläggande mål i waldorfpedagogiken är att varje barn ska utveckla sin egen individualitet i ett socialt sammanhang.  ”Att möta sig själv kan man bara göra i samvaron med andra”.

Rytmen

”Till att börja med vaknar och somnar barnet omväxlande hela tiden dygnet runt utan någon riktig rytm. Men det ändrar sig. Barnet inrättar sig efter solens förhållande till jorden.”

Vår verksamhet har en dags-, vecko-, och årsrytm. Barnet upplever då en jämn rytm i vardagen och känner trygghet. Högtider och födelsedagar glimmar som ädelstenar på vår vandring och ger själslig näring åt oss. Veckodagarna har alla sina speciella inslag med målning, modellering med bivax, utflykter och bakning. Efter den fria leken har vi en gemensam stund med sång, rörelselekar, sagor och dockspel. Därefter dricker vi té och äter en smörgås. Vi vistas sedan utomhus tills det är dags för lunch. Efter lunch har barnen en vilostund.

Leken

”Råttlinjiga, fyrkantiga byggnader får barn att fly. De springer till ruinerna, där blommor växer i prickorna och där konstnärerna och filosoferna håller till.” – Matti Bergström

Den fria leken ser vi som mycket avgörande för barnets harmoniska utveckling. Varje dag måste det finnas rika tillfällen till fri lek utan vuxenstyrning, men där de vuxna alltid finns närvarande och stöttar. I den fria leken prövar barnen allt vad de lärt sig och upplevt. Vi lägger stor vikt vid lekens filosofiska aspekt, att leken är ett grundläggande element i vår mänskliga existens. Barnen leker för lekens skull. Det ligger en urkraft i det att kunna Skapa ur sina egna föreställningar, vilken utvecklas i senare levnadsstadier till ett abstrakt tänkande.

Efterhärmning

”Spegelneuronen medför att människor lever i ett gemensamt mellan mänskligt betydelserum, där vi intuitivt kan förstå andras känslor, handlingar och avsikter. Detta system arbetar oberoende av vårt analytiska tänkande. Förmågan att intuitivt föreställa sig och skaffa sig en förtroendeskapande visshet om andra människors känslor och avsikter kallas i dag för ”theory of mind” – Joachim Bauer: psykiater och professor

Den karakteristiska för barnet 0-7 år är hängivenheten till omvärlden, vilket visar sig i efterhärmnings kraften. Vår strävan är att vara goda förebilder som barnet kan efterhärma, såväl i det praktiska arbetet som i den stämning som vi bär med oss i rummet. Vi ger goda förutsättningar till Att barnet ska känna och uppleva meningsfulla sammanhang, göra aktiviteter utifrån sitt livssammanhang. 

Pedagogens roll

”Ta emot barnet i vördnad, uppfostra det i kärlek, lämna det i frihet”. – Rudolf Steiner

Den vuxna försöker varje dag skapa en helhet för barnets vistelse på förskolan, vilket innebär att i möjligaste mån är det samma medarbetare som möter barnet på morgonen och säger adjö när dagen är slut. Vi pedagoger är ”medupplevare” i barnens vardag. Vi lägger stor vikt vid i våra pedagogiska strävanden, att ha fokus på barnets individuella utvecklingsväg. Underlätta den och vägleda det i interaktioner med andra barn och vuxna.

Miljön

Barnet tar intryck av den omgivande miljön. Vi har könsneutrala, enkla leksaker av naturmaterial, som väcker fantasikrafterna. Varma färger, naturmaterial, enkelfärgat tyg i lekskynken ger det rika sinnesupplevelser utan att vara påträngande.

Giftfri miljö

Vi använder oss av naturmaterial och skonsamma rengöringsmedel. Återvinner och komposterar.

Utblick i framtiden

Utan aktiva, kreativa händer kan vi varken bygga ett samhälle eller skapa kultur. I dag måste inte minst skolan finna en balans mellan handens och teknikens möjligheter”. – Göran Ludborg, professor emeritus vid Lunds Universitet

Barnen är vår framtid! Vilka förmågor ska dagens barn utveckla för att bidra med till ett hälsosamt samhälle? Det är nog ingen som vet idag. Vår förskola bidrar till bevarandet av barndomskrafterna. Har man upplevt sin barndom som hälsans källa har man något att hämta kraft ur. Vi låter barnen i ro och tid bearbeta, försjunka och förundras i sina upplevelser.

Maten

Tillagad med kärlek från grunden, den är biodynamisk, ekologisk eller vegetarisk. Doften, färgen och smaken inspirerar till sinnenas utveckling.

Småbarnsgruppen

”Att möta sig själv kna man bara göra i samvaron med andra”. – Okänd

Från 1,5 års ålder välkomnar vi barn. I våra barngrupper går 4-5 barn och det är samma pedagog som är med under hela dagen. Vi anser det viktigt att poängtera: Ni föräldrar är de viktigaste anknytningspersonerna i barnens liv. Förskolan är ett komplement Som kan underlätta barnens socialisering. Det finns ingen annan åldersfas i människans liv, då vi är så beroende av vår omgivning. Det krävs mycket stöd, kärlek, vägledning för barn att hitta fram i världen och skapa ur sin egen fri vilja en livsväg vars grund läggs under dessa år. Det lilla barnet är ännu inget gruppbarn. Tillsammans med några få andra barn, har barnet möjlighet att sakta få växa in i förskolelivet. 

Storbarnsgruppen

Storbarnsgruppen lever med veckorytm där var dag har sin särskilda karaktär, målning, handarbete, modellering med bivax, bakning eller skapande i ull. Under året firas en rad olika årstidsfester som har sin utgångspunkt i gamla traditioner och naturens eget rytm.

Föräldraengagemang

Föräldrar på förskolan är delaktiga och hjälper till att skapa en trivsam, ren förskola för barnen. På så sätt ges möjlighet att få inblick och känsla för barnens lekmiljö samtidigt som barnens värld blir hel då broar byggs mellan hem och förskola. Trädgårdsdagar och storstädning i huset bidrar till att bilda gemenskap bland föräldrarna.