Close

juni 13, 2022

Kvalitetsmål: 2021-2022:/ Anknytningen: en del av årets pedagogiska arbete på Solgläntan

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling genom att fokusera på anknytningens betydelse. Vi vill skapa mer förståelse för betydelsen av barns anknytning till sina föräldrar och genom den kunskapen förstå varje barns specifika behov. 

En väg till frihet: Värdegrund:

”I waldorfförskolan eftersträvas en kultur som bidrar till förståelse för att varje människa är unik, och att vi alla tillsammans skapar vårt samhälle. Förskolläraren skall med sin pedagogiska kompetens vägleda och stödja alla barn, så att varje barn får känna sig uppmärksammat och bemötas med respekt.”

Barnkonventionen: 

Artikel 18. 1. Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Dessa ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa.

Det är ett ständigt pågående arbete att vara förebild. Vi behöver ha förmågan att se och tolka barnens behov. Vi ska ha helhetssyn på barn och utgå ifrån att barn lär sig hela tiden. Barn behöver vuxna som de kan lita på i alla lägen. Vi ska ta vara på olika tillfällen som erbjuds och kan beröra barnen. Genom relationer lär sig barnet det sociala samspelet. Viktigt att ha ögonkontakt med barnen och visa tydligt vårt ansiktsuttryck. Anknytningen är ett biologiskt behov såsom mat och sömn. Trygg anknytning är grundläggande för barnets utveckling och lärande och skapas i   första hand av föräldrar. Förskolan är ett komplement till hemmet. Vår förskola ska erbjuda en trygg omsorg med ansvarsfulla pedagoger. Vår verksamhet ska genomsyras av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vårt arbete med barnen.

Samspelets betydelse:

Vi ska lägga stor vikt vid hur vi tänker om barnen, beskriver och pratar om de eftersom det påverkar deras samspel med oss och även hur barnet uppfattar sig själv. 

Barnet formas av sin omgivning. Ett positivt samspel bidrar till barnens sociala och kognitiva utveckling. Positiv samspel utvecklas genom att vi visar värme, respekt och engagemang i vårt arbete. Vi visar tydligt att vi tycker om barnen, vi följer barnens initiativ, har god dialog, vi uppmuntrar och bekräftar barnen. Vi ska skapa en nära relation till varje barn. Vi upprättar en ”kontaktbarometer” om hur veckan har gått i relation till våra mål gällande anknytningen och undersöker hur det har påverkat barns utveckling och lärande.