Close

Rezvane

Hur har Solgläntans kollegium arbetat med barns digitala kompetens?

Sedan 2019 har frågan tagits upp flera gånger på kollegiet och även på våra fortbildningsdagar på Waldorfförskollärar möten som anordnas av RWS. På föräldramöten informerades föräldrarna om den nya läroplanen. Våra föräldrar väljer oss för vår pedagogiska inriktning och önskar behålla ett varsamt förhållningssätt till skärmar. Rektor har delat ut […]

Läs mer...

Lekens betydelse

Lek på allvar -Ole Fredrik Lillemyr – professor i pedagogik Lekens olika perspektiv: filosofiska betydelse -grundläggande för människans existens psykologiska betydelse – samspel, upplevelser, utveckling och lärande kulturella betydelse- för barnkulturen vidare, barns socialisation pedagogiska betydelse- lek i pedagogisk verksamhet Olika lekar: senso-motorisk, rollek, rörelselek, konstruktionslek. Egenskaper: centralt i förskoleålder, […]

Läs mer...

Samspelets betydelse: En arbetsmodell som vi har övat på…

Vägledande samspel ser vi som ett givande sätt att knyta an till barnen och att ha fokus på samspelets betydelse. Det ger även möjligheter till att stärka barns delaktighet och inflytande i verksamheten.   (Programmet har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye vid Oslo Universitet- beskrivs i boken […]

Läs mer...

Hur tänker vi kring: Vila och sömn på Solgläntan?

Vad säger läroplanen? ”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.” (Lpfö,18) ”Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.” (Barnkonventionen artikel 31) ”Ofta betonar man betydelsen av rörelse för små barn, men möjligheten […]

Läs mer...

Kvalitetsmål: 2021-2022:/ Anknytningen: en del av årets pedagogiska arbete på Solgläntan

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling genom att fokusera på anknytningens betydelse. Vi vill skapa mer förståelse för betydelsen av barns anknytning till sina föräldrar och genom den kunskapen förstå varje barns specifika behov.  En väg till frihet: Värdegrund: ”I waldorfförskolan eftersträvas en kultur som bidrar till […]

Läs mer...

Konstnärliga inslag som bidrar till barns hälsosamma utveckling

Sinnesintryck och sinnesupplevelser ligger till grund för vår perception d.v.s. hur vi tolkar vår omvärld. De ger oss erfarenheter om omgivningen och om vårt inre. Tillsammans med motivation, intresse och hjärnans utveckling får vi en samlad kunskap som blir grunden till verklighetsuppfattningen och jaguppfattningen. Vi ger barnen sinnes stimulerande aktiviteter […]

Läs mer...